Difference between revisions of "Kinship terms"

From Setswana
Jump to: navigation, search
(New page: === Kinship terms=== {| style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | "my father" || "your father" || "his/her father" || English |- | Rre/Ntat...)
 
Line 27: Line 27:
 
| Ntsalake || Ntsalao || Ntsalae || Cousin
 
| Ntsalake || Ntsalao || Ntsalae || Cousin
 
|}
 
|}
 +
 +
===Comprehension Exercise===
 +
Leina la me ke Tuelo Moilwa. Rre ke Bitsang, Mme ke o bidiwa Ipotseng. Ke tsaletswe mo Motsenf wa(s?) Ramotswa. Motse o,o mo kgaolong ya Borwa-Botlhaba. O ka nna dikhilomethara di le 30 go tswa Gaborone. Go nna batho ba le 37,000 mo motseng o. Ke na le dingwaga tse 25 le bonnake ba le bararo, basimane ba babedi le mosetsana. Nnake wa ntlha le wa bobedi ke basimane, mme wa bofelo ke mosetsana. Bonnake ba basimane be tsena sekolo kwa Kagiso Secondary. Wa mosetsa a santse a le mo sekolong se se botlana sa mission.<br>
 +
 +
Nna ke dira ngwaga wa bone kwa University ya Botswana (U.B). Ke ithutela go nna Agente. Ngwaga o o tlang ke tlaa bo ke bereka mo ga Goromente mo Attorney General's Chamber. ke tlaa bereka dingwaga di le nne ka gore ke molao, mme morago ke tlaa ipereka.<br>
 +
 +
Nnake wa ntlha, ebong Itumeleng, o dira lokwalo la botlhano fa wa bobedi ebong, Mareko, a dira la boraro. Itumeleng a re o batla go ya U.B go dira Boenjenere morago ga Tirelo Sechaba. Ga na pelaelo gore o tlaa amogelwa kwa U.B ka go re o botlhale tota. Mareko ene a re o rata bongaka ba diphologolo. A re o batla go nna le polase le leruo le lentsi. Mosetsana a re ene o eletsa go nna mooki go thusa ba ba lwalang.<br>
 +
 +
Ke na le bomme ba le babedi. Rre o nyetse basadi ba babedi. O nyetse mme pele ka gore o kgonne go nnal le ngwana a le mongwe fela - ebong, nna. Ntate a nyala monnawe mme, ebong, Mmangwanne, yo o leng mmagwe Itumelang, Mareko le Neo. Itumelang o na le dingwaga di le 17, Mareko di 13, Neo ene di 10. Rotlhe re nna mmogo ka boitumelo. Bogologolo go ne go siame fela go nyala basadi ba bantsi. Gompieno ga go a tlwaelesega.<br>
 +
 +
Re na le marantafole a le matlhano. E nnye ke ya boapeelo, e nngwe ke ya bana, e nngwe ya ga rre, mme tse pedi ke tsa basadi ba gagwe, mongwe le mongwe o na le ya gagwe.<br>
 +
 +
''Araba Dipotso Tse''
 +
 +
# Leina la mokwadi ke mang?
 +
# Batsadi ba gagwe ke bo-mang?
 +
# Mosetsan(?) yo o tsaletswe kae?
 +
# Ramotswa o mo kgaolong efe?
 +
# Go nna batho ba le kae mo Ramotswa?
 +
# Tuelo o na le dingwaga di le kae?
 +
# Tuelo o na le bo-monnawe ba le kae?
 +
# O dira ngwaga wa bokae kwa University?
 +
# O ithutela go nna eng?
 +
# Itumelang o ikaelela go dira eng kwa U.B?
 +
# O tlaa ya U.B leng?
 +
# Tirelo Sechaba ke eng ka Sekgowa?
 +
# Tuelo o na le natsadi ba le kae? (Tlhalosa/Explain)
 +
# A batho ba, ba nna mmogo?
 +
# Go na le matlo a le kae mo lapeng?

Revision as of 11:58, 28 May 2007

Kinship terms

"my father" "your father" "his/her father" English
Rre/Ntate Rrago Rraagwe Father
Mme Mmago Mmaagwe Mother
Rre-Mogolo/Ntate-Mogolo Rrago-Mogolo Rraagwe-Mogolo Grandfather
Mme-Mogolo/Nkoko Mmago-Mogolo Mmaagwe-Mogolo Grandmother
Nkgonne(Aubuti/Ausi) Mogoloo (Aubutiago/Ausiago) Mogolowe Elder brother/sister
Nnake Monnao Monnawe Younger brother/sister
Kgaitsadiake Kgaitsadio Kgaitsadie Sibling of the opposite sex
Rangwane Rangwanaago Rangwanaagwe Paternal uncle
Rakgadi Rakgadiago Rakgadiagwe Paternal aunt
Malome Malomaago Malomaagwe Maternal uncle
Mmangwane x x Maternal aunt
Ntsalake Ntsalao Ntsalae Cousin

Comprehension Exercise

Leina la me ke Tuelo Moilwa. Rre ke Bitsang, Mme ke o bidiwa Ipotseng. Ke tsaletswe mo Motsenf wa(s?) Ramotswa. Motse o,o mo kgaolong ya Borwa-Botlhaba. O ka nna dikhilomethara di le 30 go tswa Gaborone. Go nna batho ba le 37,000 mo motseng o. Ke na le dingwaga tse 25 le bonnake ba le bararo, basimane ba babedi le mosetsana. Nnake wa ntlha le wa bobedi ke basimane, mme wa bofelo ke mosetsana. Bonnake ba basimane be tsena sekolo kwa Kagiso Secondary. Wa mosetsa a santse a le mo sekolong se se botlana sa mission.

Nna ke dira ngwaga wa bone kwa University ya Botswana (U.B). Ke ithutela go nna Agente. Ngwaga o o tlang ke tlaa bo ke bereka mo ga Goromente mo Attorney General's Chamber. ke tlaa bereka dingwaga di le nne ka gore ke molao, mme morago ke tlaa ipereka.

Nnake wa ntlha, ebong Itumeleng, o dira lokwalo la botlhano fa wa bobedi ebong, Mareko, a dira la boraro. Itumeleng a re o batla go ya U.B go dira Boenjenere morago ga Tirelo Sechaba. Ga na pelaelo gore o tlaa amogelwa kwa U.B ka go re o botlhale tota. Mareko ene a re o rata bongaka ba diphologolo. A re o batla go nna le polase le leruo le lentsi. Mosetsana a re ene o eletsa go nna mooki go thusa ba ba lwalang.

Ke na le bomme ba le babedi. Rre o nyetse basadi ba babedi. O nyetse mme pele ka gore o kgonne go nnal le ngwana a le mongwe fela - ebong, nna. Ntate a nyala monnawe mme, ebong, Mmangwanne, yo o leng mmagwe Itumelang, Mareko le Neo. Itumelang o na le dingwaga di le 17, Mareko di 13, Neo ene di 10. Rotlhe re nna mmogo ka boitumelo. Bogologolo go ne go siame fela go nyala basadi ba bantsi. Gompieno ga go a tlwaelesega.

Re na le marantafole a le matlhano. E nnye ke ya boapeelo, e nngwe ke ya bana, e nngwe ya ga rre, mme tse pedi ke tsa basadi ba gagwe, mongwe le mongwe o na le ya gagwe.

Araba Dipotso Tse

 1. Leina la mokwadi ke mang?
 2. Batsadi ba gagwe ke bo-mang?
 3. Mosetsan(?) yo o tsaletswe kae?
 4. Ramotswa o mo kgaolong efe?
 5. Go nna batho ba le kae mo Ramotswa?
 6. Tuelo o na le dingwaga di le kae?
 7. Tuelo o na le bo-monnawe ba le kae?
 8. O dira ngwaga wa bokae kwa University?
 9. O ithutela go nna eng?
 10. Itumelang o ikaelela go dira eng kwa U.B?
 11. O tlaa ya U.B leng?
 12. Tirelo Sechaba ke eng ka Sekgowa?
 13. Tuelo o na le natsadi ba le kae? (Tlhalosa/Explain)
 14. A batho ba, ba nna mmogo?
 15. Go na le matlo a le kae mo lapeng?